INTEGRITETSSKYDDSPOLICY

Affärskompetens Sverige AB, organisationsnummer 559401-6437, med registrerad postadress på c/o DOSPACE, Drottninggatan 18, 803 20 Gävle (’Bolaget’ eller ”Affärskompetens”) är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter när du besöker Bolagets hemsida eller använder Bolagets verktyg samt andra tjänster som hanteras av Bolaget. Du samtycker härmed till Bolagets behandling av dina personuppgifter på de villkor som anges enligt nedan. Villkoren föreskriver vilka av dina personuppgifter som behandlas, hur åtkomst till dessa ges, hur de behandlas och till vilket syfte, samt grunderna för hur detta lagenligt sker. För mer information om dina rättigheter såsom registrerad, se ”Kontaktuppgifter nedan”.

Den här integritetsskyddspolicyn gäller för denna webbplats och andra interaktioner (t.ex. när du skapar ett konto på webbplatsen, köper eller registrerar dig för vår produkt eller tjänst, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar dig för uppdateringar, deltar vid våra öppna Webinars, när du kontaktar oss via e-post eller telefon eller kontaktar oss via sociala medier) som du kan ha med oss. 

1. KONTAKTUPPGIFTER

1.1 Om du har några frågor eller klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon.  

Bolagets e-post är:
medlem@affarskompetens.se och
telefon: 010-641 01 10.  

Bolagets postadress är:
Affärskompetens Sverige AB
c/o DOSPACE,  
Drottninggatan 18
803 20 Gävle

1.2 Beträffande klagomål kan du också kontakta tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbehandling: Integritetsskyddsmyndigheten, org.nr. 202100–0050, med adress Box 8114, 104 20 Stockholm, med telefon 08-657 61 00, samt med e-post imy@imy.se. 

2. PERSONUPPGIFTSANSVARET SAMT DELNING

2.1 Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, eller IP-adress. Vi kan samla in och behandla dina personuppgifter på olika sätt. När Bolaget behandlar dina personuppgifter är Bolaget personuppgiftsansvarig. Med ’personuppgifter’ menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Att Bolaget är personuppgiftsansvarig innebär att Bolaget ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Med behandling av personuppgifter menas varje process som innehåller personuppgifter. Behandling som kan betraktas som hantering av personuppgifter kan exempelvis vara insamling och sortering av personuppgifter med avsikt att läsa, använda, justera och / eller radera information.

2.2 BOLAGET ÄGER ALLTID RÄTT ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTER GENOM ATT DELA DEM MED DEN IDEELLA FÖRENINGEN ”AFFÄRSKOMPETENS” (ORGNR: 802525–0856). BOLAGET BEHANDLAR ÄVEN PERSONUPPGIFTER SOM ÖVERFÖRS FRÅN DEN IDEELLA FÖRENINGEN AFFÄRSKOMPETENS TILL BOLAGET. SYFTET FÖR DENNA BEHANDLING ÄR FÖR ATT BOLAGET OCH DEN IDEELLA FÖRENINGEN AFFÄRSKOMPETENS SAMARBETAR FÖR ATT KUNNA ERBJUDA SÅ BRA TJÄNSTER SOM MÖJLIGT TILL SINA MEDLEMMAR OCH KUNDER SAMT ATT NÖDVÄNDIG AVRAPPORTERING TILL MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER KAN UTFÖRAS. BOLAGET OCH AFFÄRSKOMPETENS BEHANDLAR ÄVEN PERSONUPGIFTER GEMENSAMT I SYFTE ATT KOMMUNICERA OCH SAMARBETA INTERNT MELLAN BOLAGET OCH AFFÄRSKOMPETENS. BOLAGET OCH DEN IDEELLA FÖRENINGEN ÄR GEMENSAMT PERSONUPPGIFTSANSVARIGA FÖR DED BEHANDLINGAR MAN GEMENSAMT BESTÄMMER ÄNDAMÅL OCH MEDEL FÖR.

2.3 Om en underleverantör anlitas av Bolaget, ska Bolaget säkerställa att dina personuppgifter ges ett likvärdigt skydd som anges i dessa villkor. Bolaget kan även komma att ge tredje parter tillgång till dina personuppgifter, såsom men ej begränsat till leverantörer, bank, och redovisningssystem, molntjänstleverantörer, konsulter, eller myndigheter. Även andra parter kan ges tillgång till dina personuppgifter enligt lag. Bolaget ska däremot fortsatt vara personuppgiftsansvarig. Personuppgifter kommer att lagras i en databas för de syften som beskrivits ovan.

2.4 Affärskompetens säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:
(a) Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, hanterar medlemsärenden och marknadsför för Affärskompetens räkning.
(b) Samarbetspartners som tillhandahåller medlemsförmåner.
(c) Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.
(d) Sociala medie-aktörer, såsom t.ex. Facebook och LinkedIn.

2.5 Mottagare som hanterar personuppgifter för Affärskompetens räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

2.6 Om Bolaget överför dina personuppgifter till ett tredjeland, dvs. ett land utanför EU/EES, eller till internationella organisationer ska Bolaget då säkerställa att det landet upprätthåller samma adekvata skyddsnivå som om behandlingen hade skett inom EU/EES. Du hittar mer information om vilka länder som anses ha en “adekvat skyddsnivå” på EU Kommissionens hemsida, och du kan läsa mer om standardklausuler på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

3.1 Som anställd hos Bolaget: vid jobbansökan eller anställningen (inkl. för tidigare anställda) hanteras personuppgifter i form av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kön, sökt tjänst, tillgänglighet, anteckningar och summering av intervjuer och inskickat material vilket omfattar personligt brev, CV, övriga meriter, samt utbildningsintyg. Personuppgifterna hanteras för att kunna etablera och upprätthålla en kommunikation med den jobbansökande gällande den tjänst som är aktuell. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose Bolagets och ditt intresse att hantera jobbansökningen. Bedömningen att hantering av jobbansökan är av berättigat intresse vilket vi bedömer väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Berättigat intresse utgör en rättslig grund för Bolaget att spara dina personuppgifter. Lagring av personuppgifter sker så länge det är nödvändigt efter senaste kontakten eller till dess den aktuella tjänsten har tillsatts. Lagringen av personuppgifterna sker sedan vidare så länge du är anställd och därefter endast så länge det är nödvändigt efter avslutad tjänst eller tills rättslig skyldighet att behålla uppgifterna inte längre är gällande. Oavsett vad som stadgas i denna integritetsskyddspolicy så lagras personuppgifter i enlighet med var tid gällande lagar och förordningar.

3.2 Som kund till Bolaget: Som befintlig eller tidigare kund hanteras personuppgifter i form av namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer, betalningsinformation, behov av tjänst, relevant kontakthistorik. Personuppgifterna behandlas för att kunna administrera och hantera avtal som slutits, och tillhandahålla köpta tjänster. Vidare behandlas personuppgifterna för att upprätthålla en kommunikation med kund gällande relevanta erbjudanden av tjänst. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose Bolagets och ditt intresse att hantera samt fullgöra din befintliga tjänst. Berättigat intresse utgör en rättslig grund för Bolaget att spara dina personuppgifter. Lagring av personuppgifter sker så länge det är nödvändigt eller så länge det finns en rättslig skyldighet (laglig grund rättslig förpliktelse) att spara informationen. Till exempel finns skyldighet att spara all information som används i bokförings- och revisions syfte i minst sju (7) år enligt bokföringslagen. Bolaget äger också rätt att dela dina personuppgifter där det finns en rapporteringsskyldighet gentemot en uppdragsgivare eller annan organisation som kräver det för nödvändig rapportering av finansiella medel exempelvis.

3.3 Bolaget kan komma att be dig att fylla i formulär som inkluderar dina personuppgifter. Bolaget samlar in och behandlar personuppgifter som tillhandahålls i samband med ditt besök eller registrering på Bolagets hemsida, genom kontakt via telefon, e-post och brev, då du registrerar dig för Bolagets nyhetsbrev, när du lämnar en recension av Bolaget eller dennes produkter, samt då tredje part tillhandahåller dina personuppgifter. Det åligger Bolaget att ansvara för att personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig svensk lag och EU-rätt.

3.4 Bolagets behandling av dina personuppgifter innebär lagring, bearbetning eller ändring, insamling, registrering, organisering, strukturering, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. Bolaget behandlar dina personuppgifter i olika syften, exempelvis genom att fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller avtal, säkerställa dina rättigheter, administrera och hantera ditt köp och betalning, kontakta dig för att informera om erbjudanden, produkter m.m.

3.5 Vi kan använda kunddata, användardata, tekniska data och marknadsföringsdata för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig (inklusive Facebook-annonser eller andra visningsannonser) och för att mäta eller förstå effektiviteten av den reklam vi visar dig. Bolaget behandlar följande olika typer av personuppgifter från dig:

(a) Kommunikationsdata som inkluderar all kommunikation som du skickar till oss, oavsett om det är via kontaktformuläret på vår webbplats, via e-post, text, meddelanden på sociala medier, inlägg på sociala medier eller annan kommunikation som du skickar till oss.

(b) Kunddata som innehåller uppgifter om köp av varor och/eller tjänster såsom namn, titel, faktureringsadress, leveransadress e-postadress, telefonnummer, kontaktuppgifter, köpuppgifter och dina kortuppgifter.

(c) Användardata som innehåller data om hur du använder vår webbplats och eventuella onlinetjänster tillsammans med all data som du publicerar för publicering på vår webbplats eller via andra onlinetjänster. Detta kan inkludera produkt, innehåll, filer, kurser, frågesporter, undersökningar eller annat innehåll som du laddar upp till eller skapar på webbplatsen.

(d) Teknisk data som inkluderar data om din användning av vår webbplats och onlinetjänster som din IP-adress, dina inloggningsuppgifter, detaljer om din webbläsare, längden på besöket på sidor på vår webbplats, sidvisningar och navigeringsvägar, detaljer om antalet gånger du använder vår webbplats, tidszonsinställningar och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår webbplats. Källan till dessa data kommer från vårt analysspårningssystem.

(e) Marknadsföringsdata som innehåller data om dina preferenser för att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

(f) data från tredjeparter och/eller offentliga källor som kommer från tredje part utanför EU så som tex. analysleverantörer som tex Google, annonsnätverk som Facebook, såsom sökinformationsleverantörer som Google, leverantörer av tekniska betalningar, som Kwikk, Stripe och PayPal och leveranstjänster, såsom datamäklare eller aggregatorer. När en tredjepartstjänst är aktiverad har vi behörighet att ansluta och komma åt annan information som görs tillgänglig för oss i enlighet med vårt avtal med tredjepartsleverantören. Vi tar dock inte emot eller lagrar lösenord för någon av dessa tredjepartstjänster när vi ansluter dem till tjänsterna. Tredjepartsintegrationer kan bland annat inkludera:
 
• Zapier.com

• MailChimp.com

• Google.com

• Facebook.com

• Segment.io 

3.6 I de fall där vi är skyldiga att samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i köpeavtalet mellan oss och du inte förser oss med dessa uppgifter vid begäran, kanske vi inte kan utföra avtalet (till exempel för att leverera varor eller tjänster till dig). Om du inte förser oss med de begärda uppgifterna kan vi tex behöva avbryta ett köp av våra tjänster. Om vi gör det kommer vi att meddela dig.

3.7 Bolaget förbehåller sig rätten att samla in personuppgifter genom användning av cookie-filer som sparas på din dator eller telefon och som används i syfte att identifiera din webbläsare för att känna igen dina inställningar och preferenser. Du har rätt att neka användningen av cookie-filer. Notera även att de personuppgifter som tillhandahålls av dig kommer att samlas in och lagras av Bolaget. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar cookies.

4. KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

4.1 Vi skyddar dina känsliga personuppgifter med särskilt skyddade tekniska åtgärder samt inhämtar alltid samtycke från dig innan vi får lagra dessa känsliga personuppgifter. Bolaget kommer inte som huvudregel att samla in känsliga personuppgifter om dig. Om tjänsten behandlar uppgifter som utgör känsliga personuppgifter (exempelvis om mat allergier, behov av hjälpmedel) sker Bolagets behandling baserat på ditt uttryckliga samtycke (Artikel 9(2)(a) GDPR). Vidare kommer Bolaget endast behandla de personuppgifter som är nödvändiga mot bakgrund av syftet med behandlingen.

5. BOLAGETS LAGLIGA GRUND FÖR BEHANDLINGEN

5.1 För det fall Bolaget inte tillhandahålls erforderliga personuppgifter, ges Bolaget inte möjlighet att uppfylla sina skyldigheter under avtalet med dig och andra parter. Bolaget lyder under Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning / GDPR). Bolaget lyder även under annan dataskyddslagstiftning, förutsatt att den är tillämplig, likväl som tillsynsmyndighets beslut.

5.2 Då du samtycker till att Bolaget behandlar dina personuppgifter, utgör det en laglig grund för behandlingen. Den lagliga grunden för Bolaget är dessutom att fullgöra sina förpliktelser under avtal, samt Bolagets berättigade intresse att behandla personuppgifter för exempelvis direktmarknadsföring. Bolaget kan ha en skyldighet enligt lag att behandla dina personuppgifter, exempelvis för att följa tillsynsmyndighets beslut, betala skatter och avgifter, eller i bokföringssyfte. Du kan läsa mer om vårt syfte med personuppgiftshanteringen samt den specifika lagliga grunden i BILAGA 1

6. PERSONUPPGIFTSINCIDENTER

6.1 Med ’personuppgiftsincident’ menas en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. När du själv överför personuppgifter via internet är du ansvarig för de personuppgiftsincidenter som kan komma att uppstå och du är härmed uppmärksammad om det faktum att det är förenat med risker att överföra personuppgifter över internet.

6.2 Lagringen av dina personuppgifter kommer att ske under den tid som är nödvändig för att Bolaget ska kunna fullgöra sina förpliktelser, samt för de övriga syften som angetts ovan. Bolaget kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att ge dina personuppgifter skydd mot obehörig tillgång och förlust dessa. Personuppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga.

6.3 När du själv behandlar dina egna personuppgifter är du själv personuppgiftsansvarig. Det är därför av vikt att du skyddar och uppdaterar dina inloggningsuppgifter, skyddar din mobiltelefon och dator mot virus m.m., samt följer tillämplig lag och dataskyddslagstiftning. När du skriver in fritextsvar är det viktigt att du undviker att ange personuppgifter som kan vara integritetskränkande eller känsliga.

6.4 Bolaget ansvarar inte för skador som uppstår med anledning av personuppgiftsbehandling, om inte annat följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. Bolaget ansvarar i alla händelser inte för indirekta skador.

7. DINA RÄTTIGHETER

7.1 Du har rättigheter gällande Bolagets behandling av dina personuppgifter och du kan påverka din information och hur den lagras.

7.2 Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter, såsom exempelvis när Bolaget riktar direktmarknadsföring. Om du återkallar ditt samtycke till behandlingen, eller om de lagrade personuppgifterna är inkorrekta eller irrelevanta, kan Bolaget behöva radera, begränsa eller rätta dina personuppgifter. Du har rätt att efterfråga radering, begränsning och rättelse av dina personuppgifter.

7.3 Du äger rätt att efterfråga information om Bolagets behandling av dina personuppgifter. Om du efterfrågar information, exempelvis vilka personuppgifter som är sparade eller behandlade, ska Bolaget kontaktas. Det gör du enklast genom att skicka ett mejl till info@affarskompetens.se. Om förfrågan sker elektronisk ska Bolaget tillhandahålla informationen i en strukturerad och vanligt använd elektroniskt läsbar form. En förfrågan från dig ska besvaras inom skälig tid av Bolaget.

7.4 I fall där Bolaget behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller uttryckliga samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Det gör du genom att skicka ett mejl till medlem@affarskompetens.se. När du återkallar ditt samtycke kommer Bolaget att upphöra med personuppgiftsbehandlingen. Om du återkallar ditt samtycke eller tar bort den uppladdade informationen kan det innebära att tjänsten inte kan fortsätta användas i de fall Bolagets behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke.

7.5 Du har rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet), likväl som att inge klagomål med anledning av Bolagets personuppgiftsbehandling.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Denna integritetsskyddspolicy uppdaterades senast den 24 februari 2023 och kan komma att ändras. Ändringar publiceras på vår webbplats och i vår medlemstjänst. Bolaget reserverar rätten att göra ensidiga ändringar vid behov.